Rezervácia izieb
           
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

UBYTOVACÍ PORIADOK

  /  UBYTOVACÍ PORIADOK

UBYTOVACÍ PORIADOK A OBCHODNÉ PODMIENKY
I. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.Tento UBYTOVACÍ PORIADOK UBYTOVACIEHO ZARIADENIA WELLNESS HOTEL PATINCE**** (ďalej „Ubytovací poriadok“) je vypracovaný spoločnosťou Wellness Invest, a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO: 47 240 008, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  5607/B, t.č. 035/ 7908 500, email: wellnesspatince@wellnesspatince.sk (ďalej „Prevádzkovateľ“), ktorá je prevádzkovateľom Hotela a poskytuje v Hoteli prechodné ubytovanie.

2. Na účely tohto Ubytovacieho poriadku majú nižšie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami použité na vyjadrenie textu Ubytovacieho poriadku nasledujúci význam:

2.1 „Bankový účet Prevádzkovateľa“ je bankový účet Prevádzkovateľa vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo bankového účtu (vo formáte IBAN): SK833 09000000005192054777.

2.2 „Cenník ubytovania“ je Cenník ubytovania vypracovaný Prevádzkovateľom, ktorý určuje ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené poskytované Prevádzkovateľom v Hoteli. Cenník ubytovania určuje časť obsahu Zmluvy.

2.3 „Doba ubytovania“ je doba dohodnutá v Zmluve, prípadne doba, ktorá vyplýva z účelu ubytovania v Hoteli uvedeného v Zmluve, počas ktorej má Objednávateľ právo na poskytovanie prechodného ubytovania v Hoteli a služieb s ním spojených. Doba ubytovania začína od 15.00 hodiny prvého dňa Doby ubytovania v mesiacoch september až jún a od 16.00 hodiny prvého dňa Doby ubytovania v mesiacoch júl a august  a skončí o 11.00 hodine v posledný deň Doby ubytovania.

2.4 „Hotel“ je ubytovacie zariadenie s názvom WELLNESS HOTEL PATINCE**** s adresou Patince 431, PSČ: 946 39.

2.5 „Hotelová izba“ je ubytovací priestor v Hoteli určený na ubytovávanie Hostí.

2.6 „Hosť“ je fyzická osoba určená v Zmluve, ktorá má podľa Zmluvy právo byť ubytovaná v Hoteli počas Doby ubytovania (ubytovaný).

2.7 „Objednávateľ“ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá s Prevádzkovateľom uzavrela alebo má záujem uzavrieť Zmluvu.

2.8 „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.

2.9 „Zmluva“ znamená zmluvu o ubytovaní, uzatvorenú medzi Objednávateľom v právnom postavení objednávateľa na strane jednej a Prevádzkovateľom v právnom postavení ubytovateľa na strane druhej podľa § 754 a násl. Občianskeho zákonníka, z ktorej vzniká Objednávateľovi právo, aby mu Prevádzkovateľ poskytol prechodné ubytovanie v Hoteli po dobu ubytovania a služby s tým spojené vo výške, termínoch a podľa ďalších podmienok dohodnutých v Zmluve, alebo stanovených v súlade s Ubytovacími podmienkami a Cenníkom ubytovania. Zmluvu môže zákazník uzavrieť s Prevádzkovateľom ako samostatnú písomnú zmluvu o ubytovaní, alebo na základe potvrdenej písomnej objednávky, danej Zákazníkom a prijatej Prevádzkovateľom, alebo na recepcii Hotela.

II. Predmet ubytovacích podmienok a pravidiel

1. Tieto ubytovacie pravidlá upravujú niektoré podmienky poskytovania prechodného ubytovania v Hoteli, najmä práva a povinnosti Prevádzkovateľa, Zákazníka a Hosťa, súvisiace s poskytovaním prechodného ubytovania v Hoteli a určujú tak časť obsahu Zmluvy, uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkom.

2. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred znením Ubytovacieho poriadku.

III. Poskytovanie ubytovania v Hoteli

1. Prevádzkovateľ poskytne v Hoteli ubytovanie len Hosťovi (t.j. fyzickej osobe, ktorá má podľa Zmluvy právo byť ubytovaná v Hoteli počas Doby ubytovania v nej dohodnutej), ktorý sa pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli riadne prihlási na ubytovanie v Hoteli na recepcii Hotela.

2. Pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli a tiež kedykoľvek počas poskytovania ubytovania v Hoteli je Hosť povinný umožniť Prevádzkovateľovi, poverenému pracovníkovi recepcie Hotela alebo inému poverenému pracovníkovi Prevádzkovateľa, aby overil totožnosť Hosťa, a za týmto účelom je Hosť povinný predložiť svoj platný doklad totožnosti.

3. Hosť, ktorý je cudzincom (nie je štátnym občanom Slovenskej republiky), je pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli ďalej povinný vyplniť úradné tlačivo o hlásení pobytu cudzinca ustanovené osobitným zákonom a uviesť v ňom pravdivo a úplne všetky požadované údaje.

4. Pri prihlásení sa na ubytovanie v Hoteli Prevádzkovateľ vydá Hosťovi hotelový (ubytovací) prekaz, v ktorom uvedie názov Hotela, meno a priezvisko Hosťa, číslo Hotelovej izby vyhradenej na ubytovanie Hosťa v Hoteli a dátum uplynutia Doby ubytovania, kedy podľa Zmluvy Hosťovi zaniká právo na ubytovanie v Hoteli, a tiež prístupový kľúč (čipový náramok) k Hotelovej izbe vyhradenej Hosťovi na ubytovanie.

5. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť Hosťovi ubytovanie v Hoteli v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami dohodnutými podľa Zmluvy. Vo výnimočných prípadoch má Prevádzkovateľ právo na základe vlastného rozhodnutia poskytnúť Hosťovi v Hoteli iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradiť Hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú Hotelovú izbu, vždy však v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú porovnateľné alebo lepšie ako má ubytovanie alebo konkrétna Hotelová izba dohodnuté podľa Zmluvy. Ak je podľa Zmluvy dohodnuté ubytovanie v jednolôžkovej alebo v dvojlôžkovej Hotelovej izbe, tak Prevádzkovateľ má právo na základe vlastného rozhodnutia vyhradiť Hosťovi na ubytovanie viaclôžkovú Hotelovú izbu alebo Hotelovú izbu, ktorá je apartmánom.

6. Pri začatí ubytovania v Hoteli má Objednávateľ právo, aby Prevádzkovateľ ubytoval Hosťa v ubytovaní alebo v konkrétnej Hotelovej izbe dohodnutých podľa Zmluvy v čase rezervácie od 15.00 hodiny do 24.00 hodiny prvého dňa Doby ubytovania dohodnutej podľa Zmluvy. V tomto čase rezervácie má Prevádzkovateľ povinnosť rezervovať Objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu Hotelovú izbu dohodnuté podľa Zmluvy, ak sa neskôr nedohodol dlhší čas rezervácie. Po márnom uplynutí času rezervácie podľa predchádzajúcej vety povinnosť Prevádzkovateľa rezervovať Objednávateľovi ubytovanie alebo konkrétnu Hotelovú izbu dohodnuté podľa Zmluvy zaniká a Prevádzkovateľ má právo naložiť s takýmto ubytovaním alebo konkrétnou Hotelovou izbou iným spôsobom.

7. Pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli je Hosť povinný uvoľniť Hotelovú izbu, ktorá mu bola vyhradená na ubytovanie v Hoteli t.j. vyniesť z takejto Hotelovej izby všetky Hosťom vnesené veci a odovzdať poverenému pracovníkovi recepcie Hotela prístupový kľúč (čipový náramok) pridelený k Hotelovej izbe:

7.1 najneskôr do 12.00 hod posledného dňa Doby ubytovania, ak právo na ubytovanie v Hoteli zaniká uplynutím Doby ubytovania,

7.2 ihneď po zániku práva na ubytovanie v Hoteli, ak právo na ubytovanie v Hoteli zaniká z iného dôvodu.

8. Po uzavretí Zmluvy a tiež po začatí ubytovania v Hoteli sa Prevádzkovateľ a Objednávateľ môžu dohodnúť na predĺžení Doby ubytovania; v takom prípade má Prevádzkovateľ právo po uplynutí pôvodne dohodnutej Doby ubytovania poskytovať Hosťovi ubytovanie v inej Hotelovej izbe, než je Hotelová izba vyhradená Hosťovi pri začatí ubytovania v Hoteli, ktorú je Hosť povinný v takom prípade uvoľniť najneskôr do 12.00 hod posledného dňa pôvodne dohodnutej Doby ubytovania, ak Prevádzkovateľ neučí neskorší čas pre jej uvoľnenie.

IV. Cena za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a ďalšie platby

1. Za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené je Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu určenú podľa Cenníka ubytovania platného v čase uzavretia Zmluvy.

2. Cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené je Objednávateľ povinný zaplatiť najneskôr pri skončení ubytovania v Hoteli.

3. Pred uzavretím Zmluvy alebo kedykoľvek po jej uzavretí a pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli má Prevádzkovateľ právo žiadať od Objednávateľa zaplatenie preddavku na cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené vo výške od 50 % (päťdesiat percent) do 100 % (sto percent) z celej ceny za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené za Dobu ubytovania podľa Zmluvy (ďalej „Preddavok“). Preddavok je Objednávateľ povinný zaplatiť prvého dňa po tom, čo ho o jeho zaplatenie Prevádzkovateľ požiadal, najneskôr však pred začatím poskytovania ubytovania v Hoteli. Ak Objednávateľ Preddavok riadne a včas nezaplatí, tak Prevádzkovateľ má právo od Zmluvy odstúpiť alebo odoprieť poskytovanie ubytovania v Hoteli až do tej doby, keď bude Preddavok zaplatený.

4. Ak Prevádzkovateľ v súlade s týmto Ubytovacím poriadkom na základe vlastného rozhodnutia poskytne Hosťovi v Hoteli iné ako dohodnuté ubytovanie alebo vyhradí Hosťovi na ubytovanie inú ako konkrétne dohodnutú Hotelovú izbu, v rozsahu, kvalite a s vlastnosťami, ktoré sú lepšie ako má ubytovanie alebo Hotelová izba dojednané v Zmluve, tak Prevádzkovateľ môže požadovať za poskytnuté ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené len cenu dohodnutú v Zmluve za pôvodne dohodnuté ubytovanie alebo Hotelovú izbu, a nemôže sa domáhať jej zvýšenia.

5. Ak sa Hosť prihlási na ubytovanie v Hoteli po uplynutí prvého dňa Doby ubytovania dohodnutej podľa Zmluvy alebo sa neprihlási na ubytovanie v Hoteli vôbec, povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za ubytovanie v Hoteli a za služby s ním spojené za celú Dobu užívania dohodnutú podľa Zmluvy tým nie je dotknutá a trvá v nezmenenom rozsahu a výške.

6. Ak sa pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli v dôsledku uplynutia Doby ubytovania Hosť s Prevádzkovateľom (povereným pracovníkom recepcie Hotela) dohodne na predĺžení času pre splnenie povinnosti Hosťa uvoľniť Hotelovú izbu (najviac do 18.00 hod posledného dňa Doby ubytovania), tak Prevádzkovateľ má právo na Poplatok za predĺženie pobytu:

6.1 vo výške 20,00 € (slovami dvadsať eur) za Hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť Hotelovú izbu do 15.00 hod posledného dňa Doby ubytovania (ak to situácia dovoľuje),

6.2 vo výške štandardnej ceny ubytovania za Hotelovú izbu, ak sa dohodlo predĺženie času pre splnenie povinnosti uvoľniť Hotelovú izbu do 18.00 hod posledného dňa Doby ubytovania (ak to situácia dovoľuje).

7. Ak Hosť pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli z akéhokoľvek dôvodu nevráti Prevádzkovateľovi prístupový kľúč (čipový náramok) pridelený k Hotelovej izbe, Prevádzkovateľ má právo žiadať zaplatenie poplatku vo výške 33,00 € (slovami tridsaťtri eur).

8. Ak pri zániku práva na ubytovanie v Hoteli v dôsledku uplynutia Doby ubytovania Hosť poruší svoju povinnosť uvoľniť Hotelovú izbu v stanovenom čase alebo v predĺženom čase, tak Prevádzkovateľ má právo žiadať Objednávateľa, aby zaplatil Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie vo včas neuvoľnenej Hotelovej izbe za ďalšiu noc vo výške podľa Cenníka ubytovania platného v čase porušenia tejto povinnosti Hosťom; povinnosť Hosťa uvoľniť Hotelovú izbu tým nie je dotknutá a Doba ubytovania dohodnutá podľa Zmluvy sa tým nepredlžuje.

9. Ak Hosť uvoľní Hotelovú izbu pred uplynutým Doby ubytovania, jeho právo na ubytovanie v Hoteli tým zaniká. Aj v takom prípade je však Objednávateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené za celú Dobu ubytovania dohodnutú podľa Zmluvy.

10. Objednávateľ má kedykoľvek právo zrušiť objednanú službu. Ako paušalizovaná náhrada prináleží Prevádzkovateľovi odškodnenie vo forme stornopoplatku. Stornopoplatok je určený percentuálnou časťou z ceny pobytu v závislosti od času medzi okamihom stornovania a plánovaným začiatkom pobytu. Pokiaľ nie je stanovené inak, stornopoplatky sú nasledovné:

  • v prípade stornovania potvrdenej rezervácie do 7 dní pred nástupom, nie je potrebné platiť žiadne storno poplatky,
  • v prípade stornovania 7-3 dni (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 60 % z celkovej ceny pobytu,
  • v prípade stornovania 2-1 deň (vrátane) pred nástupom na pobyt je potrebné uhradiť 90 % z celkovej ceny pobytu,
  • v prípade stornovania v deň nástupu na pobyt alebo počas pobytu je stornopoplatok 100 % z celkovej ceny pobytu.

11. Cenu za ubytovanie v Hoteli a služby s ním spojené a všetky ďalšie platby a poplatky podľa Zmluvy (a teda aj tohto Ubytovacieho poriadku a Cenníka ubytovania, ktoré určujú časť obsahu Zmluvy), je Objednávateľ povinný platiť na Bankový účet Prevádzkovateľa alebo v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii Hotela.

12. Pri objednávke ubytovania v Hoteli (a služieb s tým spojených) cez on line rezervačný systém hotela na www.wellnesspatince.sk si hotel vyhradzuje právo zmeny ceny, o čom bude Objednávateľ vopred informovaný.

13. Objednávateľ berie na vedomie, že právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku bez uvedenia dôvodu sa nevzťahuje na nasledovné služby: poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času, pokiaľ tieto služby majú byť poskytnuté v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote. Objednávateľ v uvedených prípadoch (keď predávajúci potvrdil objednávku ubytovacích, stravovacích a iných uvedených služieb na konkrétny termín) nemôže odstúpiť od zmluvy. Zrušenie objednávky služieb v týchto prípadoch je možné len za podmienok určených v tomto Ubytovacom poriadku.

14. V prípade poskytovania iných služieb (neuvedených v bode 14.) na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku Objednávateľ udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.) stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy. Ak nastane situácia, že poskytovanie takejto služby začne pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy (Zákon č.102/2014 Z.z.), tak akceptáciou tohto dokumentu udeľuje Objednávateľ výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol o tom riadne poučený.


V. Ďalšie práva a povinnosti

1. Hotelovú izbu vyhradenú Hosťovi na ubytovanie v Hoteli a služby s ubytovaním spojené a spoločné priestory Hotela je Hosť povinný užívať riadne, čestne a v súlade s dobrými mravmi. V Hotelovej izbe ani v iných priestoroch Hotela nesmie Hosť bez súhlasu Prevádzkovateľa vykonávať žiadne zmeny, premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

2. Hosť nesmie vstupovať do priestorov Hotela, ktoré sú označené zákazom vstupu, alebo sú označené ako priestory určené pre pracovníkov obsluhy Hotela alebo slúžia na zabezpečovanie prevádzky a obsluhy Hotela.

3. Pri začatí ubytovania v Hoteli je Hosť povinný s náležitou starostlivosťou skontrolovať stav odovzdanej Hotelovej izby vyhradenej mu na ubytovanie v Hoteli a stav a funkčnosť jej vybavenia a oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie Hotela všetky ich prípadné vady, nedostatky alebo poruchy.

4. V Hotelovej izbe a ani v iných v priestoroch Hoteloch Hosť nesmie používať žiadne ním vnesené elektrické spotrebiče alebo zariadenia a plynové zariadenia alebo spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných na hotelovej izbe, prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.) a na mobilné telefóny, notebooky, tablety a ich nabíjačky (napájacie zdroje elektriny).

5. Loptové hry a iné športové hry a aktivity môže Hosť hrať a vyvíjať len vo vyhradených priestoroch Hotela alebo miestach v areály Hotela na to určených a to všetko tak, aby nedochádzalo k rušeniu pokoja a kľudu iných Hostí ubytovaných v Hoteli a k ohrozovaniu ich zdravia a života.

6. Používanie Hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami. Hotel má právo odmietnuť ubytovať Hosťa s prenosnou chorobou, parazitickou infekciou alebo inou chorobou, ktorá by mohla predstavovať zdravotné riziko pre zamestnancov, prevádzkovateľa alebo iných zákazníkov Hotela.

7. Hosť má prísne zakázané využívať služby wellness centra (bazény, sauny) v Hoteli pod vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Hosť, ktorý trpí srdcovo-cievnymi ochoreniami resp. má akékoľvek zdravotné, alebo iné ochorenie, v dôsledku ktorého pobyt v bazéne alebo saune môže zhoršiť jeho zdravotný stav alebo ohroziť jeho život, môže využívať služby wellness centa v Hoteli len na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť. Pri využívaní wellness centa v Hoteli je Hosť povinný dodržiavať prevádzkový poriadok wellness centra a riadiť sa ním.

8. Hosť nesmie do Hotelovej izby ani do spoločných priestorov Hotela vnášať športové vybavenie a iné predmety, pre úschovu ktorých je v Hoteli vyhradený osobitný priestor.

9. Akékoľvek poškodenie alebo znehodnotenie Hotelovej izby, priestorov Hotela alebo ich vybavenie spôsobené Hosťom je Hosť povinný bezodkladne oznámiť poverenému pracovníkovi recepcie Hotela.

10. V Hotelovej izbe a tiež vo všetkých priestoroch hotela je Hosť povinný dodržiavať zákaz fajčenia a zákaz konzumácie alkoholických a nealkoholických nápojov nezakúpených v priestoroch Hotela. Zákaz fajčenia platí aj pre tzv. elektronické cigarety a iné podobné výrobky, ktoré sa užívajú fajčením, aj keď neobsahujú tabak. Fajčenie je dovolené len vo vyhradených miestach v areály Hotela (balkóny, terasa a vchody do Hotela). Čistiaci a dezinfekčný poplatok je vo výške 50 €.

11. Deti vo veku do šesť (6) rokov sa môžu v priestoroch Hotela pohybovať len v sprievode dospelej osoby a nesmú byť ponechané v priestoroch Hotela ani v Hotelovej izbe bez dozoru dospelej osoby.

12. V čase od 22.00 hodiny do 06.00 hodiny je Hosť povinný dodržiavať nočný kľud a svojím správaním sa nerušiť ostatných Hostí ubytovaných v Hoteli. Spoločenské akcie s trvaním po 22.00 hodine môžu byť v Hoteli organizované len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa a podľa podmienok a v priestoroch Hotela dohodnutých s Prevádzkovateľom.

13. Pred každým opustením Hotelovej izby je Hosť v Hotelovej izbe povinný najmä uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlo, vypnúť klimatizáciu a všetky ďalšie spotrebiče, zatvoriť dvere a okná a skontrolovať, či pri opustení Hotelovej izby došlo k správnemu uzamknutiu vstupných dverí Hotelovej izby.

14. Počas ubytovania v Hoteli môže Hosť prijímať návštevy v spoločenských miestnostiach Hotela (reštaurácia, lobby bar, bowling bar). Prijímanie návštev na Hotelovej izbe je možné len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa alebo povereného pracovníka recepcie Hotela a po overení totožnosti fyzickej osoby vykonávajúcej návštevu. V prípade, ak návšteva na Hotelovej izbe trvá nezvyčajne dlho, spravidla dlhšie ako dve (2) hodiny, Prevádzkovať má právo vyžadovať zaplatenie ceny za ubytovanie v Hotelovej izbe a služieb s ním spojených aj od fyzickej osoby, ktorá návštevu vykonala.

15. Príjazd dopravným prostriedkom a príchod pešo do areálu Hotela je dovolený len po prístupových komunikáciách na to určených. Státie a parkovanie dopravných prostriedkov v areáli Hotela je dovolené len na miestach na to vyhradených. V areáli Hotela sa nachádza parkovisko, ktoré je určené aj pre parkovanie motorových vozidiel Hostí a návštevníkov welness centra v Hoteli. Toto parkovisko je neplatené. Na VIP parkovisku Hotela môžu parkovať len motorové vozidlá Hostí ZŤP, motorové vozidlá obsluhy Hotela a motorové vozidlá s povolením na vjazd na VIP parkovisko Hotela. Všetky parkoviská v areáli Hotela sú nestrážené, cena ubytovania nezahŕňa stráženie motorového vozidla ubytovaného Hosťa odstaveného na parkovacích alebo akýchkoľvek iných plochách Hotela, ani iný spôsob jeho ochrany a Prevádzkovateľ preto nenesie zodpovednosť za škodu na motorových vozidlách zaparkovaných na parkoviskách Hotela.

16. Na požiadanie Prevádzkovateľa alebo pracovníka recepcie Hotela je Hosť povinný poskytnúť informáciu, či parkuje motorové vozidlo na parkovisku v areáli Hotela a prípadne tiež identifikačné údaje o motorovom vozidle.

17. Do priestorov Hotela a na Hotelovú izbu je Hosťovi dovolené vodiť zvieratá len s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa alebo len ak je to dohodnuté v Zmluve.

18. Priestory v Hoteli alebo Hotelovú izbu vyhradenú Hosťovi na ubytovanie je Prevádzkovateľ povinný odovzdať Hosťovi v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním v Hoteli.

19. Počas poskytovania ubytovania v Hoteli sú do Hotelovej izby oprávnení vstupovať poverení pracovníci Prevádzkovateľa v súvislosti s plnením ich pracovných úloh v Hoteli (napr. hotelová chyžná, údržbár, vedúci prevádzky, riaditeľ Hotela), ako aj v prípade ak je nevyhnutné odstrániť poruchu, prípadne poskytnúť zdravotnú pomoc, alebo v prípade podozrenia z porušovania Ubytovacieho poriadku či vážneho ohrozenia majetku Hotela alebo iných zákazníkov alebo ohrozenia života alebo zdravia osôb.

20. Prevádzkovateľ ani pracovníci Hotela neposkytujú iným osobám informácie o Hosťoch ubytovaných v Hoteli, ibaže im takáto povinnosť vyplýva z ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov alebo Hosť na to udelil predchádzajúci súhlas alebo pokyn.

VI. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. O zodpovednosti Prevádzkovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov Hotela Hosťom alebo pre Hosťa platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.

2. Prevádzkovateľ môže od Zmluvy odstúpiť pred uplynutím dohodnutej Doby ubytovania, ak Hosť v Hoteli aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo Zmluvy alebo z Ubytovacieho poriadku.

3. Vzájomné právne vzťahy Prevádzkovateľa, Objednávateľa a Hosťa vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s poskytovaním ubytovania v Hoteli, ktoré nie sú upravené Zmluvou, Ubytovacím poriadkom ani Cenníkom ubytovania, sa riadia právny poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Občianskym zákonníkom.

4. Každý spotrebiteľ (Objednávateľ – fyzická osoba alebo Hosť) má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv vyplývajúcich zo Zmluvy uzatvorenej podľa tohto Ubytovacieho poriadku na subjekt alternatívneho riešenia sporov, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. V prípade, ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Prevádzkovateľ na takúto žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Prevádzkovateľom je: Slovenská obchodná inšpekcia alebo  iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo zvoliť si, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ – fyzická osoba alebo Hosť môže riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov; odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov je https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený tento Ubytovací poriadok zmeniť alebo úplne nahradiť tento Ubytovací poriadok vypracovaním zmeny alebo nového Ubytovacieho poriadku ubytovacieho zariadenia WELLNESS HOTEL PATINCE**** (ďalej „Nový ubytovací poriadok“). Nový ubytovací poriadok je Prevádzkovateľ povinný zverejniť na svojom webovom sídle, na recepcii Hotela prípadne na inom obvyklom mieste skôr, ako nadobudne účinnosť. Novým ubytovacím poriadkom je Objednávateľ a Hosť viazaný odo dňa jeho účinnosti, nie však skôr, ako sa s ním oboznámil alebo mohol oboznámiť na recepcii Hotela, ibaže Objednávateľ od Zmluvy odstúpi ihneď po tom, ako sa s Novým ubytovacím poriadkom oboznámil alebo mohol oboznámiť.

6. Tento Ubytovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania Prevádzkovateľom a účinnosť dňa 01.03.2023.

V Patinciach, dňa 01.03.2023