Rezervácia izieb
           
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

REKLAMAČNÝ PORIADOK

  /  REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÝ PORIADOK 

                  I. Predmet Reklamačného poriadku a definícia pojmov

1. Tento Reklamačný poriadok informuje Hostí o podmienkach, spôsoboch a postupoch uplatňovania a vybavovania ich Reklamácií, ktoré sa týkajú služieb, ktoré Predávajúci poskytuje vo svojej Prevádzkarni alebo mimo nej, a tovarov, ktoré Predávajúci predáva vo svojej Prevádzkarni alebo mimo nej, vrátane údajov o tom, kde môže Hosť Reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.

2. Na účely tohto Reklamačného poriadku majú nižšie uvedené pojmy s veľkými začiatočnými písmenami použité na vyjadrenie textu Reklamačného poriadku nasledujúci význam:

2.1Hosť“ je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá uzavrela s Predávajúcim ako dodávateľom Zmluvu a pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

2.2Predávajúci“ je spoločnosť  Wellness Invest, a. s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08 , IČO: 47 240 008, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:  5607/B,

2.3Prevádzkareň“ je každá prevádzkareň, v ktorej Predávajúci poskytuje služby alebo predáva tovary. V čase vypracovania tohto Reklamačného poriadku Prevádzkarňou Predávajúceho je WELLNESS HOTEL PATINCE**** na adrese Patince 431, PSČ: 946 39, Prístav Patince na rieke Dunaj, r.km 1752

2.4 Reklamačný poriadok je tento REKLAMAČNÝ PORIADOK WELLNESS HOTELA PATINCE**** vypracovaný Predávajúcim,

2.5 „Reklamácia“ je uplatnenie zodpovednosti za vady služby poskytnutej Predávajúcim Hosťovi na základe Zmluvy alebo za vady tovaru predaného Predávajúcim Hosťovi na základe Zmluvy,

  •  „Vybavenie Reklamácie“ je ukončenie reklamačného konania v prípade vady tovaru odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím Reklamácie,
  • v prípade vady služby opravou vady služby, výmenou služby, vrátením ceny za službu tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny za službu, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo odôvodneným zamietnutím Reklamácie.

2.6 „Zmluva“ je zmluva uzavretá medzi Hosťom na strane jednej a Predávajúcim na strane druhej, pri ktorej uzatváraní a plnení Predávajúci koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, a na základe ktorej Predávajúci Hosťovi odplatne poskytuje službu alebo predáva tovar.

                 II. Zodpovednosť Predávajúceho za vady

1.Hosť má právo na výrobky a služby v bežnej kvalite.

2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má služba pri jej odplatnom poskytnutí Hosťovi. Pri službe poskytovanej za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena služby.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri jeho prevzatí Hosťom. Pri použitom tovare Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena tovaru.

4. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý tovar, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru Predávajúcim v záručnej dobe (záruka).

5. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

6. Ak ide o použitý tovar, Hosť a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než dvanásť (12) mesiacov.

7. Na žiadosť kupujúceho je Predávajúci povinný poskytnúť záruku za tovar písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

8. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Hosťom.

9. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Hosť po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

  • Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
  • Predávajúci zodpovedá za vady tovaru len ak tovar prenechal Hosťovi odplatne (predal), za vady služby len ak služby poskytol Hosťovi odplatne.

          III. Práva Hosťa zo zodpovednosti za vady

1 . Ak ide o vadu služby alebo vadu tovaru, za ktorú Predávajúci zodpovedá, a ktorú možno odstrániť, má Hosť právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

2. Hosť môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Hosťovi nespôsobí závažné ťažkosti.

4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Hosť právo na výmenu veci alebo má právo od Zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Hosťovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Hosť nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

5. Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Hosť namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

                IV. Uplatnenie Reklamácie

1.Reklamáciu môže uplatniť

1.1 Hosť, ktorý tovar od Predávajúceho kúpil, ak ide o Reklamáciu tovaru,

1.2 Hosť, ktorému bola služba Predávajúceho odplatne poskytnutá, ak ide o Reklamáciu služby.

2. Hosť môže uplatniť Reklamáciu v Prevádzkarni Predávajúceho, v ktorej je prijatie Reklamácie možné s ohľadom na poskytované služby alebo predávané tovary, alebo u určenej osoby (ak je určená). Určená osoba môže Reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi Predávajúcemu na vybavenie.

3. V Prevádzkarni a u určenej osoby podľa článku IV. bod 2. Reklamačného poriadku musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať Reklamácie.

4. V Reklamácií je Hosť povinný pravdivo uviesť dôvod Reklamácie a pravdivo skutočnosti, na ktorých sa Reklamácia zakladá. Pri uplatnení Reklamácie je Hosť povinný predložiť: 

4.1 tovar, ktorého sa Reklamácia týka, ak ide o Reklamáciu tovaru,

4.2  doklad o kúpe reklamovaného tovaru od Predávajúceho alebo doklad o odplatnom poskytnutí reklamovanej služby Predávajúcim.
Hosť je tiež povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre Vybavenie Reklamácie najmä tým, že poskytne Predávajúcemu pravdivé informácie a vysvetlenia týkajúce sa vady poskytnutej služby alebo predaného tovaru.

5. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

6. Práva zo zodpovednosti za vady pri službách a za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po poskytnutí služby alebo po kúpe tovaru; inak práva zaniknú.

7. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru Hosťom alebo do uplynutia kratšej záručnej doby, na ktorej sa Predávajúci a Hosť dohodli.

        V. Postup uplatňovania a vybavovania Reklamácií

1.Ak Hosť uplatní Reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba poučí Hosťa o jeho právach zo zodpovednosti za vady, a na základe rozhodnutia Hosťa, ktoré z týchto práv Hosť uplatňuje, je povinný určiť spôsob Vybavenia Reklamácie podľa článku I. bod 2. ods. 2.6. Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

2. Po určení spôsobu Vybavenia Reklamácie sa Reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; Vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako tridsať (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

3. Po márnom uplynutí lehoty na Vybavenie Reklamácie má Hosť právo od Zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.Predávajúci je povinný pri uplatnení Reklamácie vydať Hosťovi potvrdenie. Ak je Reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení Reklamácie doručiť Hosťovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení Reklamácie; potvrdenie o uplatnení Reklamácie sa nemusí doručovať, ak Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie Reklamácie iným spôsobom.

5.Predávajúci je povinný o vybavení Reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.

     VI. Záverečné ustanovenia

1.Práva Hosťa a povinnosti Predávajúceho pri uplatňovaní a vybavovaní Reklamácií sa riadia Zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

2. Predávajúci je oprávnený zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok vydaním zmeny alebo nového REKLAMAČNÉHO PORIADKU WELLNESS HOTELA PATINCE****.

3.Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho vypracovania Predávajúcim a účinnosť 01.01.2023.

V Patinciach, dňa 01.01.2023