Rezervace pokojů
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

UBYTOVACÍ ŘÁD

  /  UBYTOVACÍ ŘÁD

UBYTOVACÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY

1. UBYTOVACÍ PRAVIDLA A PODMÍNKY WELLNESS HOTELU PATINCE**** (dále jen “ubytovací podmínky”) vypracovala společnost Wellness Invest, a. s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08, IČO: 47 240 008, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 5607/B, č. j.: 47 240 008, a to v souladu s ust. 035/ 7908 500, e-mail: info@wellnesspatince.sk (dále jen “Provozovatel”), který je provozovatelem Hotelu a poskytuje přechodné ubytování v Hotelu.
2. Pro účely těchto ubytovacích podmínek mají následující pojmy psané s velkým počátečním písmenem, které jsou použity pro vyjádření textu ubytovacího řádu, následující význam:
2.1 “Bankovní účet Provozovatele” znamená bankovní účet Provozovatele vedený u banky Slovenská sporiteľňa, a.s., číslo bankovního účtu (ve formátu IBAN): SK833 0900000000519202054777.
2.2 “Ceník ubytování” znamená ceník ubytování vypracovaný Provozovatelem, který určuje ceny za ubytování v Hotelu a související služby poskytované Provozovatelem v Hotelu. Ceník ubytování stanoví část obsahu Smlouvy.
2.3 “Dobou ubytování” se rozumí doba sjednaná ve Smlouvě, resp. doba vyplývající z účelu ubytování v Hotelu uvedeného ve Smlouvě, po kterou má Zákazník nárok na poskytnutí přechodného ubytování v Hotelu a souvisejících služeb. Doba ubytování začíná v 15.00 hodin prvního dne doby ubytování v měsících září až červen a v 16.00 hodin prvního dne doby ubytování v měsících červenec a srpen a končí v 11.00 hodin posledního dne doby ubytování.
2.4 “Hotel” znamená ubytovací zařízení s názvem WELLNESS HOTEL PATINCE**** s adresou Patince 431, PSČ: 946 39.
2.5 “Hotelový pokoj” znamená ubytovací prostor v Hotelu určený k ubytování Hostů.
2.6 “Host” znamená fyzickou osobu uvedenou ve Smlouvě, která má na základě Smlouvy právo být ubytována v Hotelu v době ubytování (dále jen “Host”).
2.7 “Zákazník” znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která uzavřela nebo má zájem uzavřít Smlouvu s Provozovatelem.
2.8 “Občanský zákoník” znamená zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník v platném znění.
2.9 “Smlouva” znamená smlouvu o ubytování uzavřenou mezi Objednatelem v právním postavení objednatele na straně jedné a Provozovatelem v právním postavení ubytovatele na straně druhé podle § 754 a násl. Občanského zákoníku, ze které vzniká Objednateli právo, aby mu Provozovatel poskytl přechodné ubytování v Hotelu po dobu ubytování a služby s tím spojené, a povinnost zaplatit Provozovateli cenu za ubytování a služby s tím spojené ve výši, termínech a podle dalších podmínek sjednaných ve Smlouvě nebo stanovených v souladu s Ubytovacími podmínkami a Ceníkem ubytování. Smlouvu může Zákazník uzavřít s Provozovatelem jako samostatnou písemnou smlouvu o ubytování nebo na základě potvrzené písemné objednávky dané Zákazníkem a přijaté Provozovatelem nebo na recepci Hotelu.

II. Předmět ubytovacích podmínek a pravidel
1. Tyto ubytovací pravidla upravují některé podmínky poskytování přechodného ubytování v Hotelu, zejména práva a povinnosti Provozovatele, Zákazníka a Hosta související s poskytováním přechodného ubytování v Hotelu, a určují tak část obsahu Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

2. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před zněním Ubytovacího řádu.
III. Poskytování ubytování v hotelu
1. Provozovatel poskytne ubytování v Hotelu pouze Hostovi (tj. fyzické osobě, která má podle Smlouvy právo na ubytování v Hotelu v době ubytování sjednané ve Smlouvě), který se před zahájením poskytování ubytování v Hotelu řádně přihlásí k ubytování v Hotelu na recepci Hotelu.
2. Při přihlášení v Hotelu před zahájením poskytování ubytování v Hotelu a dále kdykoli v průběhu poskytování ubytování v Hotelu je Host povinen umožnit Provozovateli, pověřenému zaměstnanci recepce Hotelu nebo jinému pověřenému zaměstnanci Provozovatele ověření totožnosti Hosta, přičemž za tímto účelem je Host povinen předložit svůj platný doklad totožnosti.
3. Host, který je cizincem (není občanem Slovenské republiky), je při přihlášení k ubytování v Hotelu dále povinen vyplnit úřední formulář o hlášení pobytu cizince stanovený zvláštním zákonem a uvést pravdivě a úplně všechny požadované údaje.
4. Při přihlášení k ubytování v Hotelu vydá Provozovatel Hostovi hotelovou (ubytovací) kartu, ve které bude uveden název Hotelu, jméno a příjmení Hosta, číslo hotelového pokoje rezervovaného pro ubytování Hosta v Hotelu a datum uplynutí doby ubytování, kdy podle Smlouvy zaniká právo Hosta na ubytování v Hotelu, a dále přístupový klíč (čipový náramek) k hotelovému pokoji rezervovanému pro ubytování Hosta.
5. Provozovatel je povinen poskytnout Hostovi ubytování v Hotelu v rozsahu, kvalitě a s vlastnostmi sjednanými dle Smlouvy. Ve výjimečných případech je Provozovatel oprávněn dle vlastního uvážení poskytnout Hostovi ubytování v Hotelu v jiném než sjednaném rozsahu nebo rezervovat pro ubytování Hosta jiný než konkrétně sjednaný hotelový pokoj, vždy však v rozsahu, kvalitě a s vlastnostmi srovnatelnými nebo lepšími, než má ubytování nebo konkrétní hotelový pokoj sjednaný dle Smlouvy. Pokud je podle Smlouvy sjednáno ubytování v jednolůžkovém nebo dvoulůžkovém hotelovém pokoji, má Provozovatel právo podle vlastního uvážení rezervovat pro ubytování Hosta vícelůžkový hotelový pokoj nebo hotelový pokoj, který je apartmánem.
6. Po zahájení ubytování v Hotelu má Zákazník právo na to, aby Provozovatel ubytoval Hosta v ubytování nebo v konkrétním Hotelovém pokoji sjednaném dle Smlouvy v době rezervace od 15.00 do 24.00 hodin prvního dne doby ubytování sjednané dle Smlouvy. V této rezervační době je Provozovatel povinen rezervovat pro Zákazníka ubytování nebo konkrétní hotelový pokoj sjednaný podle Smlouvy, pokud není později sjednána delší rezervační doba. Uplynutím Rezervační doby dle předchozí věty zaniká povinnost Provozovatele rezervovat pro Zákazníka ubytování nebo konkrétní Hotelový pokoj sjednaný dle Smlouvy a Provozovatel má právo s tímto ubytováním nebo konkrétním Hotelovým pokojem naložit jiným způsobem.
7. Po zániku práva na ubytování v Hotelu je Host povinen vyklidit Hotelový pokoj, který mu byl pro ubytování v Hotelu rezervován, tj. odnést z takového Hotelového pokoje všechny věci, které do něj Host vnesl, a odevzdat pověřenému zaměstnanci recepce Hotelu přístupový klíč (čipový náramek) přidělený k Hotelovému pokoji:

7.1 nejpozději do 12.00 hodin posledního dne Doby ubytování, pokud právo na ubytování v Hotelu uplynutím Doby ubytování zaniká,
7.2 neprodleně po zániku práva na ubytování v Hotelu, pokud právo na ubytování v Hotelu zaniká z jiného důvodu.
8. Po uzavření Smlouvy a rovněž po zahájení ubytování v Hotelu se Provozovatel a Zákazník mohou dohodnout na prodloužení Doby ubytování; v takovém případě má Provozovatel právo po uplynutí původně sjednané Doby ubytování poskytnout Hostovi ubytování v jiném hotelovém pokoji, než který byl pro Hosta rezervován při zahájení ubytování v Hotelu, a který je Host v takovém případě povinen vyklidit nejpozději do 12.00 hodin posledního dne původně sjednané doby ubytování, pokud Provozovatel neurčí pozdější dobu jeho uvolnění.

IV. Cena za ubytování v hotelu a související služby a další platby
1. Za ubytování v Hotelu a související služby je Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu stanovenou dle Ceníku ubytování platného v době uzavření Smlouvy.
2. Cenu za ubytování v Hotelu a související služby je Zákazník povinen uhradit nejpozději při ukončení ubytování v Hotelu.
3. Před uzavřením Smlouvy nebo kdykoli poté a před zahájením poskytování ubytování v Hotelu je Provozovatel oprávněn požadovat po Zákazníkovi zaplacení zálohy na cenu za ubytování v Hotelu a související služby ve výši od 50 % (padesáti procent) do 100 % (sta procent) celkové ceny za ubytování v Hotelu a související služby za dobu ubytování dle Smlouvy (dále jen “Záloha”). Zákazník je povinen uhradit Zálohu první den poté, co jej Provozovatel vyzval k úhradě Zálohy, nejpozději však před zahájením poskytování ubytování v Hotelu. Pokud Zákazník neuhradí Zálohu řádně a včas, má Provozovatel právo odstoupit od Smlouvy nebo odmítnout poskytnutí ubytování v Hotelu do doby uhrazení Zálohy.
4. Pokud Provozovatel v souladu s tímto Ubytovacím řádem dle vlastního uvážení poskytne Hostovi v Hotelu jiné než sjednané ubytování nebo rezervuje pro ubytování Hosta jiný než konkrétně sjednaný Hotelový pokoj, a to v rozsahu, kvalitě a s vlastnostmi lepšími, než má ubytování nebo Hotelový pokoj sjednaný ve Smlouvě, může Provozovatel za poskytnuté ubytování v Hotelu a služby s ním spojené účtovat pouze cenu sjednanou ve Smlouvě za původně sjednané ubytování nebo Hotelový pokoj a nemůže požadovat její zvýšení.
5. Pokud se Host v Hotelu ubytuje po prvním dni doby ubytování sjednané ve Smlouvě nebo se v Hotelu neubytuje vůbec, není tím dotčena povinnost Zákazníka uhradit cenu za ubytování v Hotelu a služby s ním spojené za celou dobu ubytování sjednanou ve Smlouvě a tato povinnost trvá beze změny a ve stejném rozsahu a výši.
6. Pokud se Zákazník při zániku práva na ubytování v Hotelu z důvodu uplynutí Doby ubytování dohodne s Provozovatelem (pověřeným pracovníkem recepce Hotelu) na prodloužení doby pro splnění povinnosti Zákazníka vyklidit hotelový pokoj (maximálně do 18:00 hod. posledního dne Doby ubytování), má Provozovatel nárok na poplatek za prodloužení doby ubytování:
6.1 ve výši 20,00 € (slovy dvacet euro) za hotelový pokoj, pokud bylo sjednáno prodloužení doby pro splnění povinnosti vyklidit hotelový pokoj do 15:00 hodin posledního dne doby ubytování (pokud to situace dovolí),
6.2 ve výši standardní ceny ubytování za hotelový pokoj, pokud bylo sjednáno prodloužení doby pro splnění povinnosti vyklidit hotelový pokoj do 18.00 hodin posledního dne doby ubytování (pokud to situace umožňuje).
7. Pokud Host po ukončení práva na ubytování v Hotelu z jakéhokoli důvodu nevrátí Provozovateli přístupový klíč (čipový náramek) přidělený k Hotelovému pokoji, má Provozovatel právo požadovat úhradu poplatku ve výši 33,00 € (slovy třicet tři euro).
8. Poruší-li Host při zániku práva na ubytování v Hotelu z důvodu uplynutí Doby ubytování svou povinnost vyklidit Hotelový pokoj ve stanovené nebo prodloužené době, má Provozovatel právo požadovat po Zákazníkovi úhradu ceny za ubytování v Hotelovém pokoji, který nebyl včas vyklizen, za další noc ve výši dle Ceníku ubytování platného v době porušení této povinnosti Hostem; povinnost Hosta vyklidit Hotelový pokoj tím není dotčena a Doba ubytování sjednaná Smlouvou se tím neprodlužuje.
9. Pokud Host uvolní Hotelový pokoj před uplynutím Doby ubytování, jeho právo na ubytování v Hotelu zaniká. I v takovém případě je však Zákazník povinen zaplatit Provozovateli cenu za ubytování v Hotelu a služby s ním spojené za celou Dobu ubytování sjednanou dle Smlouvy.
10. Zákazník má právo kdykoli zrušit objednanou službu. Provozovatel má nárok na náhradu ve formě stornopoplatku jako paušální náhrady. Výše stornopoplatku se stanoví procentem z ceny pobytu v závislosti na době mezi okamžikem zrušení a plánovaným zahájením pobytu. Není-li uvedeno jinak, jsou storno poplatky následující:
– v případě zrušení potvrzené rezervace do 7 dnů před příjezdem se neplatí žádné storno poplatky,
– v případě zrušení rezervace 7-3 dny (včetně) před příjezdem se platí 60 % z celkové ceny pobytu,
– v případě zrušení rezervace 2-1 den (včetně) před příjezdem se platí 90 % z celkové ceny pobytu,
– v případě zrušení rezervace v den příjezdu nebo v průběhu pobytu činí storno poplatek 100 % celkové ceny pobytu.
12. Zákazník je povinen uhradit cenu za ubytování v hotelu a služby s ním spojené a veškeré další platby a poplatky dle Smlouvy (a tedy i tohoto Ubytovacího řádu a Ceníku, které určují část obsahu Smlouvy) na bankovní účet Provozovatele nebo v hotovosti či platební kartou na recepci hotelu.
13. Při objednávce ubytování v Hotelu (a souvisejících služeb) prostřednictvím on-line rezervačního systému Hotelu na adrese www.wellnesspatince.sk si Hotel vyhrazuje právo na změnu ceny, o které bude Zákazník předem informován.
14. Zákazník bere na vědomí, že právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu se nevztahuje na následující služby: poskytování ubytovacích služeb za jiným účelem než bydlení, poskytování stravovacích služeb nebo poskytování služeb souvisejících s volnočasovými aktivitami, pokud mají být tyto služby poskytnuty ve sjednaném čase nebo ve sjednané lhůtě. Ve výše uvedených případech (kdy prodávající potvrdil objednávku ubytovacích, stravovacích a dalších výše uvedených služeb na konkrétní termín) nemůže zákazník od smlouvy odstoupit. Zrušení objednávky služeb je v těchto případech možné pouze za podmínek uvedených v tomto ubytovacím řádu.
15. V případě poskytování ostatních služeb (neuvedených v bodě 14.) na základě smlouvy uzavřené na dálku ztrácí zákazník udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (zákon č. 102/2014 Sb.) právo odstoupit od smlouvy po úplném poskytnutí služby. Pokud nastane situace, že poskytování takové služby bude zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (zákon č. 102/2014 Sb.), pak zákazník přijetím tohoto dokumentu dává výslovný souhlas se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlašuje, že byl o této skutečnosti řádně informován.

V. Další práva a povinnosti
1. Host je povinen užívat hotelový pokoj rezervovaný pro ubytování v hotelu a služby spojené s ubytováním a společné prostory hotelu řádně, poctivě a v souladu s dobrými mravy.

2. Host nesmí bez souhlasu Provozovatele provádět žádné změny, přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací v hotelovém pokoji nebo v jiných prostorách Hotelu.
3. Host nesmí vstupovat do prostor Hotelu, které jsou označeny jako prostory se zákazem vstupu nebo jsou označeny jako prostory určené k užívání personálu Hotelu nebo slouží k provozu a údržbě Hotelu.
4. Při nástupu k ubytování v Hotelu je Host povinen s náležitou péčí zkontrolovat stav předaného Hotelového pokoje, který mu byl rezervován pro ubytování v Hotelu, a stav a funkčnost jeho vybavení a upozornit pověřeného pracovníka recepce Hotelu na případné závady, nedostatky nebo poruchy.
5. Host je povinen nepoužívat v Hotelovém pokoji ani v jiných prostorách Hotelu žádné elektrické spotřebiče a zařízení, které si přinesl, a žádné plynové spotřebiče a zařízení. Toto omezení se nevztahuje na používání elektrických spotřebičů instalovaných v Hotelovém pokoji, přenosných elektrických zařízení používaných pro osobní hygienu Hosta (holicí strojek, fén apod.) a mobilních telefonů, notebooků, tabletů a jejich nabíječek (zdrojů elektrické energie).
6. Hotel mohou využívat pouze osoby, které netrpí infekčními chorobami. Hotel má právo odmítnout ubytovat hosta s přenosnou nemocí, parazitární infekcí nebo jakoukoli jinou nemocí, která by mohla ohrozit zdraví zaměstnanců hotelu, provozovatele nebo ostatních zákazníků hotelu.
7. Hostovi je přísně zakázáno využívat služeb wellness centra (bazény, sauny) v Hotelu pod vlivem alkoholu a psychotropních látek. 8. Host, který trpí kardiovaskulárním onemocněním nebo má jakékoliv zdravotní či jiné onemocnění, v jehož důsledku by pobyt v bazénu či sauně mohl zhoršit jeho zdravotní stav nebo ohrozit jeho život, může využívat služeb wellness centra v Hotelu pouze na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Při využívání služeb wellness centra v hotelu je host povinen dodržovat a řídit se provozním řádem wellness centra.
8. Host není oprávněn vnášet do hotelového pokoje nebo společných prostor hotelu sportovní vybavení a jiné předměty, pro jejichž uložení je v hotelu vyhrazena zvláštní místnost.
9. Jakékoli poškození nebo znehodnocení hotelového pokoje, prostor hotelu nebo jejich vybavení způsobené hostem je host povinen neprodleně nahlásit recepčnímu hotelu.
10. Host je povinen dodržovat zákaz kouření v Hotelovém pokoji a ve všech prostorách Hotelu a zákaz konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů, které nebyly zakoupeny v prostorách Hotelu. Zákaz kouření se vztahuje i na tzv. elektronické cigarety a jiné podobné výrobky, které se používají při kouření, i když neobsahují tabák. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech v prostorách hotelu (balkony, terasy a vchody do hotelu). Poplatek za úklid a dezinfekci činí 50 €.
11. Děti mladší šesti (6) let mohou být v prostorách hotelu pouze v doprovodu dospělé osoby a nesmí být ponechány v prostorách hotelu nebo v hotelovém pokoji bez dozoru dospělé osoby.
12. V době od 22.00 do 06.00 hodin je host povinen dodržovat noční klid a svým chováním nerušit ostatní hosty ubytované v hotelu. 13. Společenské akce trvající po 22.00 hodině lze v Hotelu pořádat pouze s předchozím souhlasem Provozovatele a za podmínek a v prostorách Hotelu dohodnutých s Provozovatelem.
13. Před odchodem z Hotelového pokoje je Host povinen zejména zavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, vypnout klimatizaci a všechny ostatní spotřebiče, zavřít dveře a okna a při odchodu z Hotelového pokoje zkontrolovat, zda jsou vstupní dveře do Hotelového pokoje řádně uzamčeny.
14. Během pobytu v Hotelu může Host přijímat návštěvy ve společných prostorách Hotelu (restaurace, lobby bar, bowling bar). Přijímání návštěv v Hotelovém pokoji je možné pouze s předchozím souhlasem Provozovatele nebo pověřeného pracovníka recepce Hotelu a po ověření totožnosti fyzické osoby, která návštěvu provádí. Pokud návštěva v Hotelovém pokoji trvá neobvykle dlouhou dobu, zpravidla déle než dvě (2) hodiny, má Provozovatel právo požadovat po fyzické osobě, která návštěvu provádí, úhradu ceny za Hotelový pokoj a související služby.
15. Příjezd dopravními prostředky a pěší příchod do areálu hotelu je povolen pouze po přístupových cestách k tomu určených. 16. Parkování a odstavení dopravních prostředků v areálu hotelu je povoleno pouze na místech k tomu určených. V areálu Hotelu se nachází parkoviště, které je určeno i pro parkování vozidel Hostů a návštěvníků wellness centra v Hotelu. Toto parkoviště je bezplatné. Na VIP parkovišti hotelu mohou parkovat pouze motorová vozidla zdravotně postižených Hostů, motorová vozidla zaměstnanců hotelu a motorová vozidla s povolením k vjezdu na VIP parkoviště hotelu. Všechna parkoviště v areálu Hotelu jsou nehlídaná, v ceně ubytování není zahrnuto hlídání motorového vozidla Hosta zaparkovaného na parkovišti či v jiných prostorách Hotelu, ani žádný jiný prostředek jeho ochrany, a Provozovatel proto neodpovídá za případné škody na motorových vozidlech zaparkovaných na parkovištích Hotelu.
16. Na žádost Provozovatele nebo pracovníka recepce Hotelu je Host povinen sdělit informaci, zda parkuje motorové vozidlo na parkovišti v areálu Hotelu, a případně identifikační údaje motorového vozidla.
17. 18. Host je oprávněn přivést do prostor Hotelu a do hotelového pokoje zvířata pouze s předchozím souhlasem Provozovatele nebo pouze v případě, že je to dohodnuto ve Smlouvě.
18. Provozovatel je povinen předat Hostovi prostory v Hotelu nebo hotelový pokoj vyhrazený Hostovi k ubytování ve stavu způsobilém k řádnému užívání a zajistit Hostovi nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním v Hotelu.
19. Při poskytování ubytování v Hotelu jsou pověření pracovníci Provozovatele oprávněni vstupovat do Hotelového pokoje v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů v Hotelu (např. hotelový hospodář, pracovník údržby, vedoucí provozu, ředitel hotelu), dále v případě, že je nutné odstranit závadu nebo poskytnout lékařskou pomoc, nebo v případě podezření na porušení Ubytovacího řádu nebo závažné ohrožení majetku Hotelu nebo ostatních zákazníků nebo ohrožení života či zdraví osob.
20. Provozovatel ani zaměstnanci Hotelu nesdělí informace o hostech ubytovaných v Hotelu jiným osobám, pokud k tomu nejsou povinni podle ustanovení obecně závazných právních předpisů nebo pokud k tomu host nedal předchozí souhlas nebo pokyn.

VI. Společná a závěrečná ustanovení
1. Na odpovědnost provozovatele za věci vnesené do ubytovacích prostor hotelu hostem nebo pro hosta se vztahují ustanovení § 433 a 436 občanského zákoníku.
2. Provozovatel může odstoupit od Smlouvy před uplynutím sjednané doby ubytování, pokud Host v Hotelu i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo Ubytovacího řádu.
3. Vzájemné právní vztahy Provozovatele, Zákazníka a Hosta vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s poskytováním ubytování v Hotelu, které nejsou upraveny Smlouvou, Ubytovacím řádem nebo Ceníkem ubytování, se řídí právním řádem Slovenské republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Každý spotřebitel (Zákazník — fyzická osoba nebo Host) má právo obrátit se na orgán alternativního řešení sporů za účelem ochrany svých spotřebitelských práv vyplývajících ze Smlouvy uzavřené podle tohoto Ubytovacího řádu; možnost obrátit se na soud tím není dotčena. Není-li spotřebitel spokojen se způsobem, jakým Provozovatel vyřídil jeho stížnost, nebo se domnívá, že Provozovatel porušil jeho práva, má právo obrátit se na Provozovatele se žádostí o nápravu. Pokud Provozovatel na takovou žádost Kupujícího odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího odeslání, má Spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů podle zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů u Provozovatele je: Slovenská obchodní inspekce nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky. Spotřebitel má právo volby, na který z výše uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Zákazník — fyzická osoba nebo Host může řešit spor prostřednictvím systému alternativního řešení sporů; odkaz na platformu alternativního řešení sporů je https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
5. Provozovatel je oprávněn tento Ubytovací řád změnit nebo zcela nahradit vypracováním dodatku nebo nového Ubytovacího řádu ubytovacího zařízení WELLNESS HOTEL PATINCE**** (dále jen “Nový ubytovací řád”). Provozovatel je povinen Nový ubytovací řád zveřejnit na svých internetových stránkách, na recepci Hotelu nebo na jiném obvyklém místě před nabytím jeho účinnosti. Nový ubytovací řád je pro Zákazníka a Hosta závazný ode dne jeho účinnosti, nejdříve však poté, co byl nebo mohl být Zákazník s Novým ubytovacím řádem seznámen na recepci Hotelu, ledaže Zákazník odstoupí od Smlouvy bezprostředně poté, co byl nebo mohl být s Novým ubytovacím řádem seznámen.
6. Tento Ubytovací řád nabývá platnosti dnem jeho vypracování Provozovatelem a účinnosti dnem 01.03.2023.

 

V Patincích dne 01.03.2023.