Rezervace pokojů
Kontakt
Stará Lesná 153, 059 60 Stará Lesná
recepcia@hotelhills.sk
+421 910 802 309, +421 918 338 333
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Widget ImageWidget Image
Sledujte nás

REKLAMAČNÝ PORIADOK

  /  REKLAMAČNÝ PORIADOK

REKLAMAČNÍ ŘÁD 

                  I. Předmět Reklamačního řádu a definice pojmů

1. Tento Reklamační řád informuje Hosty o podmínkách, způsobech a postupech uplatňování a vyřizování jejich Reklamací, které se týkají služeb, které Prodávající poskytuje ve své Provozovně nebo mimo ni, a zboží, které Prodávající prodává ve své Provozovně nebo mimo ni, včetně údajů o tom, kde může Host Reklamaci uplatnit, ao provádění záručních oprav.

2. Pro účely tohoto Reklamačního řádu mají níže uvedené pojmy s velkými začátečními písmeny použité k vyjádření textu Reklamačního řádu následující význam:

2.1„Host“ je spotřebitel, tzn. fyzická osoba, která uzavřela s Prodávajícím jako dodavatelem Smlouvu a při uzavírání a plnění Smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání,

2.2 „Prodávající“ je společnost Wellness Invest, a. s. se sídlem Malý trh 2/A, Bratislava, PSČ: 811 08 , IČ: 47 240 008, zapsanou vObchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 5607/B,

2.3 „Provozovna“ je každá provozovna, ve které Prodávající poskytuje služby nebo prodává zboží. V době vypracování tohoto Reklamačního řádu Provozovnou Prodávajícího je WELLNESS HOTEL PATINCE**** na adrese Patince 431, PSČ: 946 39, Přístav Patince na řece Dunaj, r.km 1752

2.4 Reklamační řád je tento REKLAMAČNÍ ŘÁD WELLNESS HOTELA PATINCE**** vypracovaný Prodávajícím,

2.5 „Reklamace“ je uplatnění odpovědnosti za vady služby poskytnuté Prodávajícím Hostovi na základě Smlouvy nebo za vady zboží prodaného Prodávajícím Hostovi na základě Smlouvy,

  • „Vyřízení reklamace“ je ukončení reklamačního řízení v případě vady zboží předáním opraveného zboží, výměnou zboží, vrácením kupní ceny zboží, vyplacením přiměřené slevy z kupní ceny zboží, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím Reklamace,
  • v případě vady služby opravou vady služby, výměnou služby, vrácením ceny za službu zboží, vyplacením přiměřené slevy z ceny za službu, písemnou výzvou k převzetí plnění nebo odůvodněným zamítnutím Reklamace.

2.6 „Smlouva“ je smlouva uzavřená mezi Hostem na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé, při jejímž uzavírání a plnění Prodávající jedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, a na jejímž základě Prodávající Hostovi úplatně poskytuje službu nebo prodává zboží.

                 II. Odpovědnost Prodávajícího za vady

1. Host má právo na výrobky a služby v běžné kvalitě.

2. Prodávající odpovídá za vady, které má služba při jejím úplatném poskytnutí Hostovi. Při službě poskytované za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena služby.

3. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při jeho převzetí Hostem. Při použitém zboží Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U zboží prodávaného za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena zboží.

4. Nejde-li o zboží, které se rychle kazí, nebo o použité zboží, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží Prodávajícím v záruční době (záruka).

5. Záruční doba je čtyřiadvacet (24) měsíců. Je-li na prodávaném zboží, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

6. Jde-li o použité zboží, Host a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než dvanáct (12) měsíců.

7. Na žádost kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku za zboží písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

8. Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží Hostem.

9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Host po skončení opravy bylo povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá.

  • Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.
  • Prodávající odpovídá za vady zboží jen pokud zboží přenechal Hostovi úplatně (prodal), za vady služby jen pokud služby poskytl Hostovi úplatně.

          III. Práva Hosta z odpovědnosti za vady

1 . Jde-li o vadu služby nebo vadu zboží, za kterou Prodávající odpovídá a kterou lze odstranit, má Host právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

2. Host může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

3. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to Hostovi nezpůsobí závažné obtíže.

4. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má Host právo na výměnu věci nebo má právo od Smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Hostovi, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však Host nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

5. Pokud zboží prodávané za nižší cenu nebo použité zboží má vadu, za kterou Prodávající odpovídá, má Host místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

                IV. Uplatnění Reklamace

1.Reklamaci může uplatnit

1.1 Host, který zboží od Prodávajícího koupil, jde-li o Reklamaci zboží,

1.2 Host, kterému byla služba Prodávajícího úplatně poskytnuta, jde-li o reklamaci služby.

2. Host může uplatnit Reklamaci v Provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí Reklamace možné s ohledem na poskytované služby nebo prodávané zboží, nebo u určené osoby (je-li určena). Určená osoba může Reklamaci vyřídit pouze předáním opraveného zboží, jinak reklamaci postoupí Prodávajícímu k vyřízení.

3. V Provozovně au určené osoby podle článku IV. bod 2. Reklamačního řádu musí být během provozní doby přítomný zaměstnanec pověřen vyřizovat Reklamace.

4. V Reklamaci je Host povinen pravdivě uvést důvod Reklamace a pravdivě skutečnosti, na kterých se Reklamace zakládá. Při uplatnění Reklamace je Host povinen předložit:

4.1 zboží, kterého se Reklamace týká, jde-li o Reklamaci zboží,

4.2 doklad o koupi reklamovaného zboží od Prodávajícího nebo doklad o úplatném poskytnutí reklamované služby Prodávajícím.
Host je také povinen poskytnout Prodávajícímu součinnost potřebnou pro Vyřízení Reklamace zejména tím, že poskytne Prodávajícímu pravdivé informace a vysvětlení týkající se vady poskytnuté služby nebo prodaného zboží.

5. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

6. Práva z odpovědnosti za vady při službách a za vady u zboží, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejpozději v den následující po poskytnutí služby nebo po koupi zboží; jinak práva zaniknou.

7. Jde-li o použité zboží, zaniknou práva z odpovědnosti za vady, nebyla-li uplatněna do čtyřiadvaceti (24) měsíců ode dne převzetí použitého zboží Hostem nebo do uplynutí kratší záruční doby, na které se Prodávající a Host dohodli.

        V. Postup uplatňování a vyřizování Reklamací

1.Pokud Host uplatní Reklamaci, Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba poučí Hosta o jeho právech z odpovědnosti za vady, a na základě rozhodnutí Hosta, které z těchto práv Host uplatňuje, je povinen určit způsob Vyřízení Reklamace podle článku I. bod 2. . 2.6. Reklamačního řádu ihned, ve složitých případech nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne uplatnění Reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace.

2. Po určení způsobu Vyřízení Reklamace se Reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze Reklamaci vyřídit i později; Vyřízení Reklamace však nesmí trvat déle než třicet (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace.

3. Po marném uplynutí lhůty pro Vyřízení Reklamace má Host právo od Smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.

4. Prodávající je povinen při uplatnění Reklamace vydat Hostovi potvrzení. Je-li Reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění Reklamace doručit Hostovi ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení Reklamace; potvrzení o uplatnění Reklamace se nemusí doručovat, pokud Spotřebitel má možnost prokázat uplatnění Reklamace jiným způsobem.

5. Prodávající je povinen o vyřízení Reklamace vydat písemný doklad nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění Reklamace.

     VI. Závěrečná ustanovení

1. Práva Hosta a povinnosti Prodávajícího při uplatňování a vyřizování Reklamací se řídí Zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ao změně zákona Slovenské národní rady č.j. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů ve znění pozdějších předpisů.

2. Prodávající je oprávněn změnit nebo zcela nahradit tento Reklamační řád vydáním změny nebo nového REKLAMAČNÍHO ŘÁDU WELLNESS HOTELU PATINCE****.

3. Tento Reklamační řád nabývá platnosti dnem jeho vypracování Prodávajícím a účinnost 01.01.2023.

V Patinciach, dňa 01.01.2023